Skip to content

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, is elk aanbod en elke overeenkomst beheerst door deze voorwaarden die van rechtswege voorrang hebben op de aankoopvoorwaarden van de klant. Een afwijking of wijziging van deze voorwaarden kan slechts aan ons tegengeworpen worden indien wij er schriftelijk onze instemming mee betuigd hebben.

2. De mededeling van prijzen geldt als inlichting. Zij verbinden de vennootschap slechts na schriftelijke bevestiging. Opmerkingen over onze bevestigingen dienen ons toe te komen binnen de 24 uren om in aanmerking te worden genomen. Het toezenden van stalen en mededelingen geldt als inlichting en geeft een approximatieve beschrijving van onze producten. Onze vennootschap kan niet  aansprakelijk gesteld worden voor het geval dat onze producten ongeschikt zouden blijken voor de speciale doeleinden waartoe de koper onze producten bestemt.

3. De termijnen van levering worden gegeven als inlichting en de bestellingen worden per beurt toegestuurd. Een vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot het opzeggen van het contract door de klant of tot een prijsvermindering, schadevergoeding, intresten of moratoire intresten. Zelfs wanneer onze vennootschap zich verbindt om binnen een bepaalde termijn te leveren, zal deze levering niet alleen kunnen geschorst worden door overmacht, doch tevens door erge moeilijkheden binnen of buiten het bedrijf. Wij behouden ons het recht voor de levering te schorsen zolang deze moeilijkheden duren, zelfs de levering te verzaken, zonder uit dien hoofde enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

4. De goederen blijven onze eigendom tot op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs en aanhorigheden. Nochtans gaat de verantwoordelijkheid en het risico over de goederen op de klant over van bij het tot stand komen van de overeenkomst, en in de mate waarin ze op soortgoederen slaat, van zodra deze geïndividualiseerd zijn.

De bestelde goederen en materialen worden altijd geleverd af fabriek/magazijn en worden vervoerd op risico en gevaar van de klant, zelfs wanneer eventueel overeengekomen zou zijn dat wij voor het vervoer instaan.

De verzending mag gefractioneerd worden naargelang de keuze van onze vennootschap. De aanvaarding en de overgang der risico’s geschiedt bij vertrek uit onze inrichtingen ; het transport geschiedt op kosten en risico van de koper.

5. a. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling zijn onze facturen contant betaalbaar voor verzending of bij levering te 8870 Izegem, Prins Albertlaan 26.

b. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven berekend op basis van het door de Nationale Bank van België op het moment van de uitgifte van de factuur toegepaste tarief voor voorschotten in rekening  courant op overheidspapier, vermeerderd met 2 %, met een minimum intrestvoet van 15 %.

c. In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15% , met een minimum van 125 €ur , zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

d. De niet betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

e. Wanneer de koper nalaat  zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door ons zal hiervoor volstaan.

f. Onverminderd ’s kopers risico met betrekking tot de goederen behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven ons verworven, ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

g. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.

6. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Kortrijk of de rechtbanken van de woonplaats van de koper naar onze keuze, alleen bevoegd. Voor onze in België gedomicilieerde klanten, zijn in geval van betwisting de rechtbanken van Kortrijk alleen bevoegd.

7. Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering der door koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen geheel of gedeeltelijk werden verzonden.

8. In geval van de ontbinding van de verkoop ten laste van de koper is deze ons schadevergoeding verschuldigd, forfaitair vastgesteld op veertig procent van het bedrag van de verkoop, of van het ontbonden gedeelte ervan, onder voorbehoud deze schadevergoeding te vermeerderen op basis van de werkelijk geleden en bewezen schade, alsmede de kosten door ons ten gevolge aan de ontbinding opgelopen.

9. Voor zover de aanvaarding van de levering niet uitdrukkelijk zou zijn geschied, moeten de klachten betreffende de conformiteit ervan op straffe van verval gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven binnen de 36 uren na levering en vóór ingebruikname, behandeling, bewerking of doorverkoop van de koopwaar. De klant aanvaardt de in de sector gebruikelijke toleranties, met inbegrip van de kleurafwijkingen in de tijd die niet gewaarborgd zijn. Klachten betreffende de factuur dienen op straffe van verval binnen de acht dagen na de factuurdatum te gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven. Geen enkele garantie wordt gegeven tenzij uitdrukkelijk vermeld op de factuur, of tegen afgifte van een document waaruit de waarborgbepalingen in verband met een geleverd goed blijken. Onze verantwoordelijkheid overschrijdt nooit de waarborg die de leveranciers aan ons toekent.

10. Ingeval van “vreemde oorzaak” (art. 1147 B.W.), zelfs wanneer zij niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid van uitvoering leidt, zijn wij van rechtswege gemachtigd onze verbintenissen op te schorten of eenzijdig te annuleren, na de klant daarvan te hebben verwittigd. Wij kunnen dientengevolge in geen geval tot schadevergoeding gehouden zijn. Worden onder meer conventioneel als “vreemde oorzaak” beschouwd : oorlog, staking of lock-out, defecten van onze machines, uitzonderlijke schaarste van grondstoffen of koopwaar, weersomstandigheden, brand of ontploffingen, natuur- en/of andere rampen, overheidsbeslissingen die invloed hebben op de uitvoering van de verbintenissen, en dit zowel wanneer deze vreemde oorzaak zich voordoet bij ons als bij onze leveranciers.

11. De klant erkent kennis te hebben genomen van deze overeenkomst in al haar geschreven en gedrukte bepalingen. Hij erkent dat deze documenten de integrale tekst uitmaken van het akkoord tussen beide partijen, en alle voorafgaande mondelinge of schriftelijke voorstellen tot verbintenissen en/of van hem uitgaande documenten vervangen en vernietigen, evenals elke andere mededeling tot nog toe tussen partijen gedaan met betrekking tot de inhoud van deze overeenkomst.

Indien mocht blijken dat een of meerdere bedingen geheel of gedeeltelijk niet tegenover de klant ingeroepen kunnen worden, blijven de overige bepalingen van de overeenkomst onverminderd bestaan.

Back To Top